Szkoła Nauk Ścisłych  Szkoła Nauk Ścisłych, uczelnia niepaństwowa, działała w Warszawie w latach 1993-2001. Została utworzona z inicjatywy grupy pracowników kilku działających w Warszawie instytutów naukowych, głównie Polskiej Akademii Nauk. Jej funkcjonowanie było aktywnie wspierane przez Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Instytut Fizyki PAN, Instytut Matematyczny PAN, resortowy Instytut Technologii Elektronowej, a później także Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN. Instytuty te udostępniły Szkole swoje sale, laboratoria i sieci komputerów oraz umożliwiły ich pracownikom prowadzenie w niej zajęć dydaktycznych. Minister Edukacji Narodowej wydał Szkole Nauk Ścisłych zezwolenie na prowadzenie studiów wyższych w zakresie matematyki, fizyki i chemii, najpierw na poziomie licencjackim, a od 1995 roku także na poziomie magisterskim.

Twórcy Szkoły Nauk Ścisłych opracowali oryginalny program studiów, pomyślany tak, by dać jej absolwentom zdolność przystosowania się w przyszłości do postępu nauki i techniki oraz umiejętność rozumienia praw otaczającego nas świata materialnego. Jego istotą było uzyskanie przez studentów w pierwszej fazie studiów wykształcenia interdyscyplinarnego (zintegrowanego) w zakresie nauk ścisłych - matematyki, fizyki i chemii - z elementami informatyki i ekonomii. Przez pierwsze dwa lata zajęcia były wspólne dla wszystkich studentów, różnice wynikające z wybranej specjalności licencjackiej pojawiały się dopiero na III roku, po którego ukończeniu student otrzymywał tytuł zawodowy licencjata makrokierunku matematyka, fizyka i chemia. Na tym można było zakończyć edukację w Szkole lub kontynuować studia przez następne dwa lata, po których student mógł uzyskać tytuł zawodowy magistra matematyki, fizyki lub chemii.

Opisany model studiów sprawdził się w praktyce i z niewielkimi modyfikacjami był realizowany przez cały czas istnienia Szkoły Nauk Ścisłych. Od 2001 roku studia opracowane i sprawdzone w niepaństwowej Szkole Nauk Ścisłych są prowadzone na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na wydziale, który od tego czasu nosi nazwę: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych. Studia w zakresie fizyki i chemii są prowadzone we współpracy z Centrum Fizyki Teoretycznej, Instytutem Chemii Fizycznej oraz Instytutem Fizyki PAN, które udostępniają Uniwersytetowi w uzgodnionym zakresie przede wszystkim swoje pracownie, w których studenci UKSW mogą odbywać zajęcia laboratoryjne oraz wykonywać prace licencjackie i magisterskie. Program licencjackich studiów zintegrowanych w zakresie nauk ścisłych nie uległ istotnym zmianom w stosunku do studiów prowadzonych w Szkole Nauk Ścisłych.


Informacje bieżące: